VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodne podmienky

Teší nás váš záujem o naše stránky, služby a produkty. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne, a tiež na tom, aby naše vzťahy boli jasné, čisté, etické.

Tento dokument slúži na to, aby sme stanovili obchodné podmienky pre prevádzkovanie a užívanie online členských stránok Klubu Manažujte s úsmevom ako aj e-shopu či online predaja našich konzultačných služieb prostredníctvom objednávkových formulárov.

Ďakujeme vám, že tieto podmienky rešpektujete a dodržiavate. V prípade akýchkoľvek dotazov nás bez váhania kontaktujte na e-mailovej adrese podpora@consultpoint.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Všeobecné obchodné podmienky nášho internetového obchodu upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o členstvo v Klube Manažujte s úsmevom (ďalej tiež „Klub“), členom Klubu, ďalej kupujúcim knižných a elektronických publikácií prostredníctvom internetového obchodu (ďalej tiež "e-shop") a záujemcom o účasť na našich vzdelávacích a konzultačných aktivitách a spoločnosťou Consult Point s.r.o., so sídlom Lány 4, 972 01 Bojnice, IČO: 47 220 619, IČ DPH: SK2023808050, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro vložka č. 28435/R, prevádzkujúcou Klub Manažujte s úsmevom (ďalej len „Consult Point“).

1.2. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke http://manazujte-s-usmevom.sk/ a jej podstránkach súvisiacich s online predajom, ako aj na zvýhodnených e-shop stránkach vrámci členskej sekcie pre členov V.I.P.

Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar, pokiaľ ide o fyzický tovar, odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov.

1.3. Vymedzenie pojmov:

Consult Point - je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti riadenia a organizovania (konzultácie a koučing). Consult Point zároveň prostredníctvom internetovej stránky  www.manazujte-s-usmevom.sk (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje Klub Manažujte s úsmevom a internetový obchod.

Klub Manažujte s úsmevom alebo Klub – online členská stránka prevádzkovaná Consult Point prostredníctvom Stránky. Klub je prevádzkovaný v slovenskom jazyku.

Klub je určený najmä podnikateľom, majiteľom firiem a manažérom a jeho hlavným cieľom je prinášať im hodnotné informácie z oblasti riadenia a organizovania firiem, a tak zlepšovať ich prežitie ako aj prežitie ich spolupracovníkov v ich firmách.

Infoprodukty - Klub svojim členom podľa príslušnej úrovne členstva poskytuje prístup k vzdelávacím e-mailovým seriálom, manažérskemu glosáru, motivačným citátom, rozličným vzdelávacím elektronickým dokumentom (e-knihám, vzorovým formulárom, návodom, príručkám, kontrolným listom, pracovným zošitom, tlačivám a podobne) a iným produktom podľa zvoleného druhu členstva (ďalej len "Infoproduktom"). Infoprodukty vznikajú na základe našich praktických skúseností z konzultácií u našich klientov a môžu byť veľmi nápomocné aj pre iné firmy. Infoprodukty sú duševným vlastníctvom Consult Point a majú slúžiť výhradne platným členom Klubu. Ich rozmnožovanie, kopírovanie, preposielanie iným osobám alebo iné zneužívanie nie je bez písomného súhlasu Consult point dovolené.

Klub môže byť doplnený o vzdelávacie programy, webináre a ich záznamy, motivačné videá, audio nahrávky, praktické cvičenia a úlohy.

Platená úroven klubu je platná v časovom rozmedzí jeden rok. O možnosti vstupu do Klubu, zvýšení úrovne členstva, a tiež o termíne spustenia Klubu informujeme verejnosť najmä prostredníctvom Stránky, e-mail marketingu, propagačných materiálov ako aj inými formami.

Klubové "živé" akcie (ďalej tiež "Akcia"- stretnutie členov Klubu "naživo" 2x až 3x do roka. Stretnutia majú priateľský neformálny charakter v príjemnom prostredí a zahŕňajú športové, oddychové i vzdelávacie aktivity.

Bezplatná registrácia – pod týmto pojmom sa rozumie riadne vyplnenie registračného formulára o bezplatné členstvo v Klube , ktorý sa nachádza na Stránke a jeho odoslanie Consult Point-u kliknutím na príslušné pole. Bezplatná registrácia nie je časovo obmedzená. 

Registrácia – pod týmto pojmom sa rozumie riadne vyplnenie registračného formulára o platené členstvo v Klube ( V.I.P. - viď nižšie) pre príslušný rok, ktorý sa nachádza na Stránke a jeho odoslanie Consult Point-u kliknutím na príslušné pole. Registrácia je platná v rozsahu 1 rok.

Záujemca o členstvo v Klube alebo Záujemca – je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu.

Člen klubu alebo Člen – je každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá vykonala Bezplatnú registráciu alebo Registráciu a uhradila členský poplatok v plnej výške. Každý člen svojou registráciou alebo bezplatnou registráciou súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a s Kódexom člena klubu. Každý člen sa taktiež zaväzuje oboznámiť s Ochranou osobných údajov a súhlasí s jej podmienkami.

e-shop - elektronický obchod, prostredníctvom ktorého si u nás môžete online formou zakúpiť najmä rôzne tlačené publikácie, elektronické publikácie, prípadne vzdelávacie aktivity, ako semináre, webináre, workshopy, prednášky, kurzy, konzultácie v online podobe alebo ako účasť na tzv. živej offline akcii.

Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti  VOP a Consult Point nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. DRUHY ČLENSTVA A ŠPECIFIKÁCIA ČLENSKÝCH VÝHOD

Consult Point poskytuje nasledovné druhy členstva:

a) BASIC – člen úrovne BASIC Bezplatnou registráciou získava na dobu neurčitú alebo po dobu funkčnej domény www.manazujte-s-usmevom.sk:

vzdelávací e-mailový seriál "Zásady šéfa",

prístup k manažérskemu glosáru,

prístup k motivačným citátom,

prístup do sekcie Fórum, kde môže ľubovoľne prispievať vlastnými skúsenosťami, a naopak, inšpirovať sa zo skúseností ostatných členov

✓ zľavu 20% na všetky ,,živé akcie"

možnosť zúčastňovať sa na uzavretých Klubových „živých“ akciách určených len pre členov Klubu, ktoré bude Consult Point usporiadavať 2x až 3x do roka za podmienky, že uhradí v stanovenom termíne, v plnej výške a na vlastný účet svoju účasť na takejto akcii a náklady s ňou súvisiace. Účastnícky poplatok zahŕňa náklad na honorár prednášajúceho (nakoľko súčasťou takejto akcie bude vždy vzdelávací workshop alebo prednáška), podiel na prenájme priestorov a stravu. Akcie môžu byť jednodňové alebo viacdňové. Consult Point upozorňuje, že ubytovanie ani transfer účastnícky poplatok nezahŕňa. Tieto si zabezpečuje a hradí každý účastník sám. Ubytovanie však podľa vzájomnej dohody môže Consult Point zabezpečiť za výhodnejších podmienok sprostredkovane a následne tieto náklady bez navýšenia refakturovať. O termíne, mieste, obsahu a nákladoch klubovej "živej" akcie bude Consult Point informovať všetkých členov prostredníctvom Stránky, e-mail marketingu, sociálnych sietí alebo inou formou. Vstup na Akciu je platný pre jednu osobu. V prípade záujmu je možná účasť aj viacerých osôb z tej istej firmy, pokiaľ je Členom právnická osoba, pričom výška účastníckeho poplatku na každú osobu je rovnaká, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Člen úrovne BASIC taktiež môže mať prístup k niektorým Infoproduktom podľa uváženia Consult Point, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky.

Príspevky sa do členskej sekcie sa môžu uvoľňovať priebežne a Consult Point si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať jednotlivé časti podľa vlastného uváženia.

Člen úrovne BASIC je technickými prostriedkami automaticky zaradený do príslušných mailingových zoznamov, z ktorých sa môže slobodne kedykoľvek odhlásiť. Odhlásením z mailingových zoznamov Consult point nepreberá zodpovednosť za chýbajúci hodnotný obsah vo forme e-mailových seriálov a správ prislúchajúci členovi úrovne BASIC.

 

b) V.I.P. - člen úrovne V.I.P. Registráciou a uhradením členského poplatku v plnej výške (členský poplatok nie je možné uhrádzať formou splátok) získava:

vzdelávací e-mailový seriál „Zásady šéfa",

pri každom obnovení členstva po roku nový vzdelávací e-mailový seriál,

prístup k manažérskemu glosáru - rozšírenému,

prístup k motivačným citátom,

prístup do sekcie Fórum, kde môže ľubovoľne prispievať vlastnými skúsenosťami, a naopak, inšpirovať sa zo skúseností ostatných členov

dve bezplatné poldňové konzultácie do roka v rozsahu spolu 8 hodín (skutočná hodnota spolu 1.000,- eur bez DPH),

praktické manažérske pomôcky - „Infoprodukty", ktoré bude Consult Point postupne pridávať,

zľavy v e-shope na všetky ponúkané produkty vo výškeod 10 do 30%,

pokročilé manažérske dáta - napr. úryvky z diel L. Rona Hubbarda a rozličné „Infoprodukty", ktoré bude Consult Point postupne dopĺňať,

službu "Priateľ na telefón" - možnosť konzultovať telefonicky alebo cez Skype (resp. inú chatovaciu platformu podľa dohody) bez úhrady kedykoľvek podľa potreby (v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 18.00). V prípade, že konzultant nebude k dispozícii okamžite, zavolá späť najneskôr do 12 hodín, prípadne čo najskôr v nasledujúci pracovný deň. Kontaktné údaje na každého konzultanta sú k dispozícii na Stránke. Konzultant v prípade dlhodobej neprítomnosti môže presmerovať svoj telefón na iného konzultanta.

možnosť zúčastňovať sa bezplatne (teda so 100% zľavou) na uzavretých Klubových „živých“ akciách určených len pre členov Klubu, ktoré bude Consult Point usporiadavať 2x do roka, pričom uhradí len náklady s Akciou súvisiace. Účastnícky poplatok, ktorý je Členovi V.I.P. odpustený, zahŕňa náklad na honorár prednášajúceho (nakoľko súčasťou takejto akcie bude vždy vzdelávací workshop alebo prednáška), podiel na prenájme priestorov a stravu. Akcie môžu byť jednodňové alebo viacdňové. Consult Point upozorňuje, že ubytovanie ani transfer Členstvo V.I.P. nezahŕňa. Tieto si zabezpečuje a hradí každý účastník sám. Ubytovanie však podľa vzájomnej dohody môže Consult Point zabezpečiť za výhodnejších podmienok sprostredkovane a následne tieto náklady bez navýšenia refakturovať. O termíne, mieste, obsahu a nákladoch klubovej „živej" akcie bude Consult Point informovať všetkých členov prostredníctvom Stránky, e-mailu, sociálnych sietí alebo inou formou. Vstup na Akciu je platný pre jednu osobu. V prípade záujmu je možná účasť aj viacerých osôb z tej istej firmy, pokiaľ je Členom právnická osoba, pričom účastnícky poplatok na každú ďalšiu osobu, ktorá nie je platiacim členom Klubu, je v plnej výške, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Consult Point má právo zmeniť termín alebo miesto konania akcie. O zmene bude Člena klubu informovať e-mailom. V prípade, že sa Člen z nepredvídateľných dôvodov nemôže Akcie, na ktorú sa prihlásil zúčastniť, má z organizačných dôvodov člen povinnosť túto skutočnosť oznámiť elektronickou poštou na podpora@consultpoint.sk najneskôr 3 pracovné dni pred začatím konania Akcie. Ak sa člen akcie z uvedených možných dôvodov alebo dobrovoľne nezúčastní, nemá nárok na akúkoľvek finančnú kompenzáciu z ročného členského poplatku Klubu, avšak príslušný konzultant Consult Point sa bude snažiť na osobnom stretnutí Členovi odovzdať čo najviac hodnotných informácií, o ktoré takto prišiel.

možnosť prispievať vlastnými článkami so svojimi skúsenosti z oblasti podnikateľského či manažérskeho života na Blog o manažovaní na stránke ww.consultpoint.sk/blog, pričom zároveň budú môcť spropagovať svoju firmu. Consult Point si vyhradzuje právo na schválenie článku, prípadne na úpravy podľa dohody s autorom.

c) Člen je technickými prostriedkami automaticky zaradený do príslušných mailingových zoznamov, z ktorých sa môže slobodne kedykoľvek odhlásiť. Odhlásením z mailingových zoznamov Consult Point nepreberá zodpovednosť za chýbajúci hodnotný obsah vo forme e-mailových seriálov a správ prislúchajúci členovi danej úrovne.

d) Consult Point nepreberá žiadnu zodpovednosť za mieru využitia ktorýchkoľvek výhod členom, na ktoré má nárok a ktoré mu z jeho úrovne členstva vyplývajú.

3. ČLENSKÉ POPLATKY A FAKTURÁCIA

3.1. Výška členských poplatkov úrovne  V.I.P. je určená v cenníku, ktorý je uverejnený na Stránke. Členstvo úrovne BASIC je bezplatné.

3.2. Členský poplatok môže Záujemca uhradiť len v celosti, úhrada formou splátok vzhľadom k získanej hodnote nie je možná. Voľbu úrovne členstva s príslušnou výškou členského poplatku uvedie Záujemca kliknutím na príslušné tlačítko a následne v objednávkovom formulári.

3.3. Členský poplatok sa hradí na 1 kalendárny rok vopred, ak si Člen zvolil platené členstvo. V prípade, že bude mať Člen úrovne BASIC záujem o zvýšenie úrovne členstva na V.I.P., objedná si cez Stránku riadne prostredníctvom registračného/objednávkového formulára členstvo V.I.P., pričom si zvolí možnosť úhrady "Bankový prevod (1-2 dni)", teda nie "On-line platobnou kartou (ihneď)", ani nie "Online bankový prevod (ihneď)", ani nie "PayPal".  Do poznámky uvedie "žiadam o predčasné navýšenie členstva". Následne zašle elektronicky individuálnu žiadosť o posúdenie členského poplatku na adresu obchod@consultpoint.sk. Consult Point určí výšku členského poplatku nasledovne:

3.4. Consult Point bude fakturovať za poskytnuté služby vrámci „Klub manažujte s úsmevom” za prístup k bonusovým informáciám a materiálom na stránke „Klub manažujte s úsmevom” a konzultáciám v ich spojitosti v rozsahu… (podľa skutočnosti) na obdobie jeden rok od…do... (podľa skutočnosti).

3.5. Ceny na stránke sú uvedené bez DPH. Consult Point je platcom DPH.

4. VZNIK ČLENSTVA V KLUBE

4.1. Členstvo vzniká Registráciou alebo Registráciou a zaplatením členského poplatku v prípade platenj úrovne členstva.

4.2. Pri Registrácii Záujemca – fyzická osoba (Spotrebiteľ) v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania alebo fakturačnú adresu, kontaktnú e-mailovú adresu, telefónne číslo, druh členstva, o ktorý má záujem. Záujemca – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko osoby vykonávajúcej registráciu a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO. DIČ, ak bolo pridelené, e-mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania.

4.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii je povinný Consult Point-u bezodkladne oznámiť emailom na podpora@consultpint.sk.

4.4. Pred odoslaním registračného formulára Consult Point-u je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, s Kódexom člena klubu a s Ochranou osobných údajov. Potvrdením svojej registrácie alebo Bezplatnej registrácii Záujemca vyjadruje s nimi súhlas.

4.5. Momentom odoslania registračného/objednávkového formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke dochádza medzi Záujemcom a Consult Point k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním registračného formulára mu vzniká povinnosť uhradiť členský poplatok podľa zvoleného druhu členstva, čím sa tento sa zaväzuje uhradiť.

4.6. Bezodkladne po doručení riadne vyplneného registračného/objednávkového formulára Consult Point-u zašle Consult Point Záujemcovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom/objednávkovom formulári údaje potrebné k platbe členského poplatku, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať bankovým prevodom alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay alebo platobným príkazom. Akékoľvek platby vykonané na účet Consult Point-u sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Consult Point-u za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedyConsult Point „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi/Členovi klubu.

4.7. Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia členského poplatku zašle Consult Point Záujemcovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom/objednávkovom formulári, prístupové heslo, prostredníctvom ktorého bude mať prístup do Klubu a bude tak môcť využívať všetky výhody Klubu podľa ním zvoleného druhu členstva. Consult Point-om pridelené heslo môže Člen klubu zmeniť. Člen klubu je zodpovedný za utajenie prístupového hesla a je výhradne zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na Stránke pod jeho registračným užívateľským menom a heslom. Člen klubu sa zaväzuje nesprístupniť prístupové heslo tretím osobám a zaväzuje sa rešpektovať výlučne osobný charakter členstva v Klube a užívania členských výhod. Avšak ak je Člen klubu právnická osoba, môže sprístupniť prístupové heslo všetkým svojim spoločníkom neobmedzene a maximálne jednéme najvyššiemu riadiacemu pracovníkovi vo firme. Člen programu je povinný zabezpečiť, aby prístupové heslo tie osoby, ktorým ho podľa predchádzajúcej vety Člen programu sprístupnil, nesprístupňovali ďalším osobám. V opačnom prípade zodpovedá Člen klubu za škodu, ktorá Consult Point-u vznikne.

4.8. Do 3 dní odo dňa prijatia úhrady členského poplatku na bankový účet Consult Point-u uvedeného na doklade, vystaví Consult Point Členovi klubu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol  pri registrácii. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad - faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na emailovej adrese podpora@consultpint.sk. Faktúru Consult Point zašle na emailovú adresu zadanú pri registrácii. Ak Člen vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať zaslaním e-mailu na: podpora@consultpint.sk.

5. PODMIENKY VRÁTENIA ČLENSKÉHO POPLATKU 

5.1.Consult Point za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže

a) Člen úrovne V.I.P., ktorý riadne a včas uhradil členský poplatok, požiadať o zrušenie členstva v Klube, a teda ukončenie uzavretej zmluvy s Consult Point-om, a to v lehote 30 dní odo dňa úhrady členského poplatku. Consult Point je povinný mu vyhovieť a vrátiť mu zaplatené členské, resp. jeho časť za podmienok stanovených touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.

aa) V prípade, že Člen nevyužil poldňové konzultácie, ktoré sú súčasťou členstva V.I.P., Členovi programu V.I.P. vráti Consult Point zaplatený členský poplatok krátený o 200,- eur bez DPH, a to za hodnotné súbory na stiahnutie, ktoré Člen už mal možnosť si stiahnuť.

ab) V prípade, že Člen V.I.P. už využil jednu poldňovú konzultáciu v hodnote 500,- eur bez DPH, ktorú zahŕňa členský poplatok  a následne požiada o zrušenie členstva podľa tohto odseku, vráti Consult Point Členovi zaplatené členské krátené o 500,- € bez DPH + 200 € bez DPH za hodnotné súbory na stiahnutie, ktoré Člen už mal možnosť si stiahnuť, teda spolu sa vrátené členské bude krátiť o 700 € bez DPH, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas.

ac) V prípade, že Člen V.I.P. už využil obe poldňové konzultácie v hodnote spolu 1.000 € bez DPH a následne požiada o zrušenie členstva podľa tohto odseku, vráti Consult Point Členovi zaplatené členské krátené o  500,- € bez DPH +  500,- € bez DPH za konzultácie a plus o ďalších 200 € bez DPH za hodnotné súbory na stiahnutie, ktoré Člen už mal možnosť si stiahnuť, teda spolu sa vrátené členské bude krátiť o 1.200 € bez DPH, s čím Záujemca/Člen vyjadruje súhlas.

5.2. Žiadosť o zrušenie členstva v Klube a teda o ukončenie uzavretej zmluvy s Consult Point-om podľa predchádzajúceho odseku je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: podpora@consultpint.sk do 30 dní od vzniku členstva. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali). Následným potvrdením e-mailu zo strany Consult Point-u a zaslaním súhlasného stanoviska s ukončením členstva sa zmluva uzavretá medzi Záujemcom a Consult Point-om ukončuje dohodou. Finančné prostriedky, ktoré je Consult Point povinný podľa tohto článku Členovi vrátiť, mu vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní od ukončenia zmluvy podľa predchádzajúcej vety.

5.3. Consult Point následne Členovi, ktorého členstvo bolo postupom uvedeným v tomto článku VOP ukončené, zablokuje prístupové heslo, zneplatní vstupenky na Akciu, ak mu už vstupenky zaslala a zašle mu opravný daňový doklad. Na doručovanie opravného daňového dokladu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 4.8. tejto časti VOP.

5.5. Consult Point upozorňuje, že možnosť garantovaného ukončenia členstva dohodou a garantované vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na Členov, ktorí nezaplatili členský poplatok riadne a včas. Rovnako upozorňuje na lehotu stanovenú v ods. 5.1. týchto VOP.

5.6. Pokiaľ si v prípade nespokojnosti s členstvom Člen túto garanciu neuplatní a neodkomunikuje riadne podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, Consult Point má za to, že Člen je s členstvom spokojný.

5.7. Po uplynutí tejto 30-dňovej lehoty Člen stráca nárok na vrátenie členského poplatku, a to aj v prípade, že svoje výhody nevyužije.

6. TRVANIE ZMLUVY, OBNOVA A ZÁNIK ČLENSTVA

6.1. a) Zmluva s členom bezplatnej úrovne BASIC vzniká momentom odoslania registračného formulára v prípade bezplatného členstva BASIC prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke.

b) Zmluva s členom platenej úrovne V.I.P. vzniká momentom spárovania pripísanej úhrady členského poplatku na účet Consult Point so zálohovou faktúrou.

ba) V prípade online nákupu tento proces prebieha automaticky a de facto čas úhrady vykonanej prostredníctvom platobnej brány na stránke a čas vzniku členstva je tým istým časom, ibaže by na strane platobnej brány alebo prevádzkovateľa e-mailmarketingového systému došlo k technickej chybe. V takom prípade Consult Point nezodpovedá za časové pozdržanie do vyriešenia problému treťou stranou, avšak poskytne maximálnu súčinnosť a bezodkladnú asistenciu pri jeho riešení.

bb) V prípade offline nákupu, teda ak člen zvolí úhradu bankovým prevodom, je člen povinný uviesť správny sariabilný symbol v platobnom príkaze, aby tak nedošlo k pozdržaniu spárovania platby so zálohovou faktúrou, ktoré prebieha automaticky, keď sú peniaze pripísané na účet Consult Point. Pokiaľ Člen uvedie nesprávny variabilný symbol, je potrebný manuálny zásah do systému zo strany Consult Point, a preto nevyhnutne dôjde k časovému pozdržaniu sprístupnenia členskej sekcie Členovi. Za nesprávne uvedený variabilný symbol v platobnom príkaze zodpovedá výhradne jeho zadávateľ, teda Člen.

c) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 1 kalendárny rok odo dňa vzniku členstva. Člen platenej úrovne V.I.P. bude mať prístup k materiálom zverejneným v členskej sekcii Klubu počas doby 1 kalendárneho roka od vzniku členstva, v závislosti od zvoleného druhu členstva.

6.2. Člen si môže svoje členstvo po roku obnoviť. K tomu, aby mal Člen klubu prístup k infoproduktom, motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a ďalším produktom a iným výhodám členov, ktoré budú zverejnené na Stránke, resp. poskytované Consult Point-om aj v nasledujúcich obdobiach, sa vyžaduje opätovná registrácia a úhrada členského poplatku na ďalšie obdobie, teda na ďalší rok, čím uzatvára novú zmluvu. Pokiaľ si teda Člen členstvo neobnoví, zmluvný vzťah automaticky zaniká.

6.3. Zmluvu uzavretú na dobu určitú môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď jedna či druhá strana doručuje písomnou formou prostredníctvom e – mailu. V takomto prípade však nemá Člen právo na vrátenie zaplateného členského poplatku, ako už bolo uvedené aj v bode 5.7.

6.3. Nakoľko zmluva medzi Consult Point-om a Záujemcom je zmluvou uzavretou na diaľku, má Záujemca – spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Člen Klubu však v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu. Záujemca odoslaním registračného/objednávkového formulára udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.

6.4 Kým Záujemca o členstvo V.I.P. neuhradí členský poplatok, neobdrží od Consult Point-u e-mail s obsahom podľa čl. 4 ods. 4.7 tejto časti VOP. V prípade omeškania s úhradou podľa predchádzajúcej vety zašle Consult Point Záujemcovi prostredníctvom e-mailu výzvu na zaplatenie a určí mu lehotu, dokedy môže dlžnú sumu uhradiť. Ak neuhradí dlžnú sumu ani v tomto termíne, má Consult Point právo odstúpiť od zmluvy. 

7. ONLINE PREDAJ CEZ E-SHOP ALEBO OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

7.1. Typ Produktov a služieb:

Prostredníctvom internetového obchodu na stránke http://manazujte-s-usmevom.sk/obchod/e-shop/ si môže zákazník u nás online objednať taktiež ďalšie produkty alebo služby, a to najmä:

a) rôzne tlačené publikácie - knihy, brožúry, plagáty a iné tlačoviny

b) elektronické publikácie - elektronické knihy, formuláre, praktické pomôcky pre manažérov a pod.

c) účasť na vzdelávacích a konzultačných aktivitách

online forma - webináre, workshopy, prednášky, kurzy, konzultácie

offline forma - semináre, workshopy, prednášky, kurzy, konzultácie, klubové stretnutia

Poznámka: V sekcii e-shopu je možné objednať prostredníctvom objednávkového formulára aj členstvo v Klube Manažujte s úsmevom. Podmienky takéhoto nákupu sú podrobne popísané v bodoch 2 až 6 týchto VOP.

7.2. Objednávanie tovaru

a) Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho výhradne prostredníctvom systému online predaja na www.manazujte-s-usmevom.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

b) Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tlačítko „Kúpiť“ alebo na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Keď sa rozhodne nákup dokončiť, kliknite na tlačítko „Prejsť na košík“ alebo na obrázok košíka v lište s hlavným menu stránky. Následne budete vyzvaný/á vyplniť fakturačné a doručovacie údaje, spôsob doručenia a spôsob platby. Následne stlačte tlačítko „Uložiť a pokračovať“. Dostanete sa na záverečné „Zhrnutie objednávky“, kde si starostlivo skontrolujte všetky údaje predtým, než záväzne potvrdíte objednávku s povinnosťou platby. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej „Záväzne objednať s povinnosťou platby”.

c) Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na Vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky spolu buď s daňovým dokladom, pokiaľ ste zvolili a uskutočnili online platbu alebo so zálohovou faktúrou, pokiaľ ste zvolili platbu bankovým prevodom. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha.

d) Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefón, e-mail; fyzická a právnická osoba - podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH a volí názov tovaru, počet kusov a spôsob doručenia, pokiaľ ide o fyzický tovar. Dátum vystavenia objednávky systém vypĺňa automaticky.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

7.3. Ceny

a) Cena produktu alebo služby je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, hodnoty vzdelávania v danom odbore a pod. Platná cena produktu alebo služby je vždy uvedená pre produkte a v objednávkových formulároch.

b) Consult Point je platca DPH, preto uvádza ceny ako s DPH, tak i bez DPH.

c) Výsledná cena bude taktiež vždy oznámená pri overovaní objednávky.

7.4. Dodacie podmienky

a) Dodanie elektronických produktov a služieb, ako napr. elektronické knihy, členstvo v Klube, rozličné formy online vzdelávania a pod. je zabezpečované automatizovaným systémom prostriedkov spoločnosti Smartselling a.s. Preto spravidla sú tieto dodané do 24 hodín od spárovania úhrady so zálohovou faktúrou. V prípade technických obmedzení predávajúci zabezpečí bezodkladne dodanie týchto produktov a služieb iným elektronickým kanálom, napr. e-mailom, cez cloudové rozhrania a pod., najneskôr do 10 dní od spárovania úhrady so zálohovou faktúrou.

b) Dodanie fyzických produktov, napr. knižných publikácií a pod. predávajúci dodá kupujúcemu spravidla do 5 pracovných dní, najneskôr však v lehote do 30 dní. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje a je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci k dodaniu fyzického tovaru využíva služby Slovenskej pošty, a to buď ako doporučenú zásielku alebo balík na adresu v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprevzatia zásielky v lehote uvedenej na oznámení o uložení zásielky Slovenskou poštou, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.

c) Ak si kupujúci zakúpi službu, napr. osobnú, telefonickú alebo online konzultáciu, kupujúci je povinný uviesť do poznámky 3 navrhované termíny - dátum a čas konzultácie, ktoré predkladá ako vyhovujúce. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu kupujúceho telefonicky, elektronicky alebo osobne kontaktovať a presný termín s kupujúcim dohodnúť. Predávajúci sa bude snažiť vybrať niektorý z predložených termínov kupujúcim, avšak predávajúci si vyhradzuje právo navrhnúť aj iný termín, ako navrhol kupujúci v prípade, že mu harmonogram a kapacity konzultantov neumožňujú kupujúcemu vyhovieť. Takto dohodnutý termín sa stáva záväzným pre obe strany.

d) Ak si kupujúci zakúpi službu, napr. účasť na „živej“ alebo online akcii ako stretnutie Klubu, workshop, seminár, webinár, prednáška a podobne, predávajúci dodá službu v termíne avizovanom v objednávkom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší,  predávajúci je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail podpora@consultpoint.sk a predávajúci vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení.

e) Kupujúci môže tovar doručiť oznámenie predávajúcemu, že objednávku ruší prostredníctvom elektronickej pošty v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 10 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

f) Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 7.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

7.5. Platobné podmienky

a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane DPH dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len”kúpna cena”) prostredníctvom platobnej brány GO PAY a.s., teda platobnou kartou na stránkach, internetovým bankingom na stránkach alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Všetky ceny sú uvedené v Eurách.

b) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

c) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

d) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

e) Ceny za doručenie tovaru – Tovar je kupujúcemu obvykle zaslaný ako doporučená zásielka alebo balík prostredníctvom Slovenskej pošty. Predpokladaná doba doručenia je do piatich pracovných dní. V prípade doručenia do zahraničia (Európa) je predpokladaná doba doručenia do desiatich pracovných dní. Cena za doručenie a balné je uvedená v nákupnom košíku počas nákupného online procesu.

f) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

8.1. Nad činnosťou Consult Point dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

8.2. Consult Point zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Kupujúci zasielať na adresu: podpora@consultpoint.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Consult Point odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena klubu. Consult Point vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Consult Point v zmysle príslušných právnych predpisov.

8.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Consult Point vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Consult Point porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Consult Point so žiadosťou o nápravu. Ak Consult Point na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Consult Point-om je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

8.4. Consult Point nezodpovedá za poškodenie tovaru počas doručovania Slovenskou poštou. Kupujúci má možnosť v takomto prípade uplatniť si reklamáciu na Slovenskej pošte.

8.5. Consult Point nezodpovedá za nesprávne používanie akýchkoľvek dát, ktoré sú uvedené priamo na Stránke alebo sú k dispozícii na Stránke na stiahnutie Členom Klubu. V prípade pochybností v ich používaní má Člen možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať konzultanta Consult Point a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje vo svojej firme. Člen sa tak vyhne zbytočným nezdarom. Konzultanti vám radi a ochotne pomôžu, poradia.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade, že objednaný produkt sa už nevyrába, nedodáva, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

9.2. Kupujúci má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a to do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu, a to na vlastné dopravné náklady.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou elektronicky na adresu podpora@consultpoint.sk v zmysle platných právnych predpisov.

9.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia, môže kupujúci tiež uviesť dôvod vrátenia tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale (nie na dobierku).

9.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tovaru.

9.7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. a 9.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

10.1. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e-mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena klubu, ktorú uviedol pri Registrácii (resp. na inú e-mailovú adresu oznámenú Consult Point-u podľa článku 4 ods. 4.4. tejto časti VOP).

10.2. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári (resp. na adresu oznámenú Consult Point-u podľa článku 4 ods. 4.4. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3. dňom po odoslaní zásielky.

10.3. Consult Point je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Consult Point-u a Člena.

10.4. Consult Point si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na podpora@consultpoint.sk.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2018.